Takaisin hakutulokseen

Tulosta Tulosta

Vettä läpäisevät päällysteet. Käsikirja suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tekijät: Kling, Terhi; Holt, Erika; Kivikoski, Harri; Korkealaakso, Juhani; Kuosa, Hannele; Loimula, Kalle; Niemeläinen, Emma; Törnqvist, Jouko
VTT Technology : 201
VTT, Espoo, 2015. 59 s. + liitt. 11 s.
Asiasanat: permeable pavements , permeable surfaces, porous asphalt, permeable concrete, stormwater management
ISBN 978-951-38-8198-6 978-951-38-8199-3
urn:isbn:978-951-38-8199-3

Kaupungistuminen kasvattaa vettä läpäisemättömien pintojen määrää, mikä vähentää veden imeytymistä maaperään ja lisää viemäröinnin tarvetta. Pääasialliset vaikutukset ovat pintavalunnan lisääntyminen, lyhyet ja voimakkaat virtaamapiikit, tulvat ja eroosio-ongelmat. Edellä mainittuja ongelmia pahentaa se, että ilmastonmuutoksen seurauksena myös sademäärien ennustetaan kasvavan. Kaupungistumisen vesistö- ja ympäristövaikutuksia voidaan vähentää hydrologiset tekijät huomioon ottavan kaupunkisuunnittelun avulla. Tavoitteet huleveden kestävälle käsittelylle, tulvariskien minimoinnille ja kaupunkien virtavesien laadun parantamiselle on asetettu Euroopan ja kansallisen tason direktiiveissä sekä kaupunkien hulevesistrategioissa. CLASS-projektissa (Climate Adaptive Surfaces) tutkittiin vettä läpäiseviä pintamateriaaleja ja niiden alapuolisia rakennekerroksia, joiden avulla voidaan vähentää pintavaluntaa, lisätä veden imeytymistä alapuoliseen maaperään ja viivyttää poisjohdettavan veden virtaamaa sekä tasoittaa virtaamapiikkejä. Tutkimuksen painopiste on ollut materiaalien kehittäminen, niiden toimivuuden osoittaminen sekä asiantuntemuksen ja läpäisevien pinnoitteiden suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpito-osaamisen lisääminen. Läpäisevät päällysteet tulisi suunnitella ja mitoittaa sellaisiksi, että ne kestävät haluttua käyttöä ja toteuttavat samalla hulevesien hallintaan liittyvät tavoitteet, joita ovat riittävä vedenläpäisevyys ja viivytyskapasiteetti sekä joissakin tapauksissa myös veden puhdistuskyky. Läpäiseviin päällysteisiin soveltuvia pintamateriaaleja ovat mm. avoin asfaltti ja läpäisevä betoni sekä päällystekivistä tai -laatoista (betoni/luonnonkivi) tehdyt pinnat, joiden saumat ja/tai aukkokohdat sekä niiden täyttömateriaali kuten myös tasauskerroksen materiaali mahdollistavat veden pääsyn alapuolisiin rakennekerroksiin. Päällystekivet tai -laatat voivat myös olla itsessään vettä läpäiseviä, jolloin saumamateriaalin ei tarvitse läpäistä vettä. Rakennekerroksissa käytettävien kiviainesten valinnassa joudutaan hakemaan tasapaino vedenläpäisevyyden sekä erityisesti veden viivytyskapasiteetin ja kantavuuden välillä. Tässä käsikirjassa pyritään antamaan perustiedot siitä, miten vettä läpäiseviä pinnoiteratkaisuja suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä Suomen olosuhteisiin.

Copyright VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD